Miejsce stworzone przez kobiety

Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom oferujemy szeroką gamę zabiegów wykonywanych przez nasz wykwalifikowany personel. Indywidualnie dobrane terapie i preparaty pozwolą na uzyskanie pożądanych efektów.

Zapraszamy do kontaktu

+48 12 353 88 66
+48 506 737 270
gabinet@beauty-concept.pl
Kraków, ul. Nadwiślańska 9
  /  Regulamin Gabinetu

Regulamin Gabinetu

W trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie naszych klientów, jak również pracowników, oraz w celu podwyższania jakości świadczonych usług uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

§1.

Klienci Gabinetu Beauty Concept są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed umówieniem się na wizytę oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień. Przystąpienie do zabiegów oferowanych przez Gabinet Beauty Concept oznacza akceptację postanowień regulaminu bez konieczności jego podpisania.

Regulamin Gabinetu dostępny jest również w Gabinecie Beauty Concept.

§2.

Gabinet Beauty Concept świadczy usługi przy ul. Nadwiślańskiej 9 w Krakowie, w godzinach pon-sob 9:00 – 21:00 oraz w niedziele w godzinach 10:00 – 20:00. Wizyta umówiona może zostać telefonicznie, osobiście, jak również za pośrednictwem serwisu Facebook.pl

§3.

Osoby niepełnoletnie, tj. poniżej 18 r.ż. mogą korzystać z usług gabinetu wyłącznie za wiedzą oraz zgodą rodziców. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki rodziców.

Za uszkodzenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich opiekunowie prawni.

Klient ponosi odpowiedzialność za świadome uszkodzenie lub zniszczenie własności gabinetu Beauty Concept.

Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, gabinet Beauty Concept nie ponosi odpowiedzialności.

§4.

Przed rozpoczęciem zabiegu Klient zobowiązany jest powiadomić pracownika wykonującego daną usługę o wszelkich dolegliwościach, mogących stanowić przeciwwskazanie medyczne do wykonania danego zabiegu. W tym celu pracownik przeprowadza rozmowę z Klientem oraz prosi o pisemne potwierdzenie braku przeciwwskazań do wykonania usługi. W przypadku wykonywania zabiegów w serii: w razie wystąpienia jakichkolwiek przeciwwskazań w dniu późniejszym od dnia podpisania zgody, Klient zobowiązany jest powiadomić pracownika o ich wystąpieniu. W razie wątpliwości, a w trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo Klienta, pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu.

Niezastosowanie się Klienta do wymogów regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności  gabinetu Beauty Concept za przeprowadzony zabieg.

Przed rozpoczęciem zabiegu z użyciem prądu lub ultradźwięków Klient zobowiązany jest zdjąć wszelką biżuterię z okolic poddanych zabiegowi.

Klienci zobowiązani są poinformować pracownika w wypadku pogorszenia swojego samopoczucia w trakcie przeprowadzanego zabiegu.

W trosce o zdrowie Klienta uprasza się o zastosowanie do zaleceń pozabiegowych, zawartych w karcie klienta lub przekazanych ustnie przez pracownika wykonującego zabieg.

§5.

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu jak również wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju substancji odurzających.

Na terenie obiektu zabrania się wnoszenia oraz używania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk- możliwość rejestrowania obrazu oraz dźwięku możliwa jest jedynie za zgodą managera gabinetu.

§6.

Przed przystąpieniem do wykonywania usługi pracownik myje i dezynfekuje ręce zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk. Pracownicy są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, które mogłyby narazić Klienta na utratę zdrowia.

Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe igły, wenflony, rękawiczki, waciki, ligninę, które po wykonaniu usługi podlegają utylizacji zgodnie z zarządzeniami zawartymi w ustawie o odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, następnie poddawane są procesowi sterylizacji w autoklawie.

Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania, przetestowanych zgodnie z wytycznymi Państwowego Zakładu Higieny.

§7.

Ceny zawarte w cenniku nie stanowią oferty handlowej oraz mogą ulec zmianie.

Ceny usług ustalane są na podstawie kosztów zużycia materiałów, stopnia trudności oraz odpowiedzialności za przeprowadzany zabieg.

Za usługi świadczone w gabinecie Beauty Concept płatności dokonać można gotówką, kartą płatniczą lub za pomocą przelewu bankowego.

§8.

Gabinet Beauty Concept oferuje system lojalnościowy My Beauty Card. My Beauty Card jest kartą imienną, przypisaną jednemu Klientowi. Warunkiem skorzystania z systemu gratyfikacji Klientów jest uzyskanie 10 pieczątek, każda z nich odpowiada kwocie wydanej w trakcie jednej wizyty na usługi, z wyłączeniem wartości zakupionych produktów. Karta My Beauty Card jest kartą bezterminową. Po uzyskaniu dziesięciu pieczątek wyliczane jest 10% od całości kwoty wydanej na usługi podczas wizyt. Klient ma możliwość zrealizowania dowolnej usługi na wartość 10% całości kwoty wydanej w trakcie wymienionych wyżej 10 wizyt. Ma na to czas nie dłuższy niż kalendarzowy miesiąc- odpowiednio między 28-31 dni od ostatniej wizyty. W szczególnych przypadkach na prośbę Klienta data wykorzystania karty może zostać przesunięta, jednak wyłącznie za zgodą managera Beauty Concept. My Beauty Card realizowana jest jednorazowo- Klient może uiścić dopłatę w razie chęci skorzystania z zabiegu, którego wartość przekracza 10% w. wym. kwoty. Kwota do wykorzystania w gabinecie odliczana jest od cen regularnych oferowanych usług. Na życzenie Klienta My Beauty Card może zostać przechowana w gabinecie Beauty Concept.

Po wykorzystaniu karty Klient może przystąpić do systemu lojalnościowego ponownie.

W wypadku zgubienia karty My Beauty Card, gabinet wystawia nową pustą kartę bez możliwości uzupełnienia poprzednich pieczątek.

§9.

Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie ofertami promocyjnymi.

Zgodnie z cennikiem gabinet oferuje możliwość zakupu zabiegów wykonywanych w seriach w cenach promocyjnych. Warunkiem skorzystania z pakietu promocyjnego jest jednorazowe uiszczenie opłaty za całość wartości pakietu przed przystąpieniem do pierwszego zabiegu oraz wykonanie zabiegów w czasie określonym w cenniku. W razie upłynięcia okresu ważności pakietu pozostałe zabiegi niewykorzystane uznaje się za wykonane.

Promocje nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w gabinecie.

§10.

Gabinet Beauty Concept oferuje zakup kart podarunkowych. Karta podarunkowa może zostać zakupiona na określoną wartość pieniężną lub na określony zabieg. W przypadku chęci osoby obdarowanej, zakupiony zabieg może zostać wymieniony na inny w tej samej cenie, bądź droższy za dopłatą powstałej różnicy. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z kart podarunkowych, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług. Karta podarunkowa obowiązuje przez okres trzech miesięcy od daty zakupu. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przedłużenie okresu ważności karty podarunkowej za zgodą managera. Istnieje również możliwość wysłania karty podarunkowej na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

§11.

W dniu poprzedzającym wykonanie zabiegu gabinet wysyła przypomnienie o wizycie w formie wiadomości SMS, w której podaje godzinę przyjęcia. W razie rezerwacji kilku usług w danym dniu Klient otrzymuje powiadomienie na każdą z nich i zobowiązany jest do przyjścia na najwcześniejszą podaną godzinę. Jednocześnie gabinet zastrzega, że mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego, jak przerwy w dostawie internetu lub awaria systemu wysyłającego wiadomości, związane z brakiem ich dostarczenia. Dlatego wysyłania przypomnień o usłudze przy pomocy SMS nie należy traktować jako praktyki obligatoryjnej, której awaria może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia recepcji salonu.

Gabinet zastrzega sobie również możliwość wcześniejszego telefonicznego potwierdzania umówionych wizyt.

W celu rezygnacji z umówionego terminu Klient zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia gabinetu o anulowaniu wizyty w formie telefonicznej, za pomocą wiadomości SMS lub osobiście– z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem, lub w sytuacjach losowych w tym samym dniu. W przypadku gdy Klient dwukrotnie nie powiadomi o anulowaniu umówionej wcześniej wizyty, gabinet Beauty Concept zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych, wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów. W przypadku zabiegów zakupionych w pakiecie, dwukrotne niestawienie się o wyznaczonej godzinie na zabieg bez wcześniejszego odwołania wizyty upoważnia gabinet do uznania za wykonany każdy następny uprzednio opłacony nieodwołany zabieg, bez możliwości jego wykorzystania w późniejszym terminie.

Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu minimum 24 godziny przed wyznaczonym terminem. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności zakupionego pakietu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na umówioną wizytę. W razie spóźnienia bez wcześniejszego poinformowania przez Klienta gabinet nie gwarantuje wykonania pełnej usługi, bądź w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut zastrzega sobie prawo do odmówienia jej wykonania.

 §12.

Gabinet Beauty Concept gwarantuje wykonanie usług z oferty w najwyższym standardzie wedle wiedzy i umiejętności swoich pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie.

Reklamacje związane ze stylizacją paznokci obejmują okres 7 dni od daty wykonania oraz obowiązują przy wykonaniu stylizacji żelem bądź lakierem hybrydowym. Reklamacji związanych z odpryśnięciem lakieru nie uznaje się. Ewentualne reklamacje, skargi lub wnioski prosimy kierować do managerów salonu Beauty Concept osobiście, telefonicznie bądź mailowo na adres: beauty.concept@onet.pl. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji do salonu.

 

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i salon kosmetyczny.

1
2
3
1
2
3